پیشدان سوپر ویژه (مخصوص 48 ساعته اول)

توصیه های مصرف
حداقل 24 ساعت قبل از ورود جوجه سالن گرم شود.
يک ساعت قبل از ورود جوجه دان را دردانخوري قرار دهيد.
باتوجه به مصرف بالاي دان و افزايش مصرف آب فضاي بيشتري براي آبخوري قرار دهيد.
پس از رسيدن جوجه به آرامي و بدون اتلاف وقت آنها را در اطراف آبخوري تخليه نمائيد.
امکان دسترسي به آب و دان بطور يکسان وجود داشته باشد.
هدف از تهويه در روزهاي ابتدايي رساندن مقادير کافي اکسيژن و بيرون راندن رطوبت اضافي مي باشد.
در پايان هفته اول نمونه اي براي وزن کشي انتخاب نمائيد.

احتیاجات پیشدان وپژه 48 ساعت اول
انرژی قابل متابولیسم Kcal/Kg 2950
پروتئین خام (درصد) 25
کلسیم (درصد) 1/05
فسفر قابل دسترس (درصد) 0/55
حداکثر فیبر خام (درصد) 3/2
اسید لینولینک (درصد) 1/3
لیزین (درصد) 1/4
متیونین (درصد) 0/6
متیونین + سیستین (درصد) 1
ترئونین (درصد) 0/94
سدیم (درصد) 0/18
شکل مصرف میکروپلت
زمان مصرف 48 ساعت اول