پیشدان سوپر (مصرف تا ده روزگی)

توصیه های مصرف :
قبل از تعويض دان مطمئن شويد پرندگان به وزن هدف رسیده اند.
تعويض دان در سنين مختلف بطور تدريجي و ظرف 48 ساعت انجام گيرد.
هنگام مصرف دان پلت استفاده از برنامه تاريکي توصيه شده الزامي است.
پيشنهاد مي شود ساعات تاريکي در شب باشد و از 3 روزگي با نيم ساعت خاموشي شروع شود

احتیاجات پیشدان سوپر
انرژی قابل متابولیسم Kcal/Kg 2900
پروتئین خام (درصد) 23
کلسیم (درصد) 1
فسفر قابل دسترس (درصد) 0/55
حداکثر فیبر خام (درصد) 3/3
اسید لینولینک (درصد) 1/3
لیزین (درصد) 1/3
متیونین(درصد) 0/55
متیونین + سیستین (درصد) 1
ترئونین (درصد) 0/9
سدیم (درصد) 0/18
شکل مصرف میکروپلت
زمان مصرف حداکثر تا 10 روزگی