میاندان

احتیاجات میاندان
انرژی قابل متابولیسم Kcal/Kg 2920-2950
پروتئین خام (درصد) 18/5-19
کلسیم (درصد) 0/95
فسفر قابل دسترس (درصد) 0/45
حداکثر فیبر خام (درصد) 3/5
اسید لینولینک (درصد) 1/2
لیزین (درصد) 1/1
متیونین (درصد) 0/48
متیونین + سیستین (درصد) 0/8
ترئونین (درصد) 0/8
سدیم (درصد) 0/16
شکل مصرف کرامبل درشت