تور رسانه ای بازدید از زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر(1400/12/19))

تور رسانه ای بازدید از زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر با حضور مقامات جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی و شهرستان کاشمر 

1400/12/19