بازدیدجناب آقای دکتررشتی باف معاونت محترم مدیرکل دامپزشکی استان ازکارخانه خوراک دام صالح(1400/12/15)

بازدیدجناب آقای دکتررشتی باف معاونت محترم مدیرکل دامپزشکی استان به اتفاق اقای دکترتعالی وموسوی ازکارخانه خوراک دام صالح ودیداربامدیریت زنجیره
 امروزیکشنبه 1400/12/15