بازدیدفرماندارجدیدشهرستان کاشمر ازشرکت کشت و صنعت پیشروصالح (1400/11/14)

بازدیدجناب آقای مهندس دایی صراف فرماندارجدیدشهرستان کاشمربه همراه مدیرجهادکشاورزی شهرستان ازشرکت کشت و صنعت پیشروصالح ودیدار با مدیرزنجیره پیشروصالح امروزپنج شنبه 1400/11/14