بازدیدمعاون اجتماعی وپیشگری از وقوع جرم قوه‌قضاییه از شرکت کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر(1400/11/7)

بازدید دکتر جهانگیرمعاون اجتماعی وپیشگری از وقوع جرم قوه‌قضاییه و همراهان محترم از شرکت کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر

1400/11/7