بازدید دکتر مدنی معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری و نماینده محترم استاندار محترم خراسان رضوی (1401/1/11)

بازدید دکتر مدنی معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری و نماینده محترم استاندار محترم خراسان رضوی به اتفاق امام جمعه محترم شهرستان، فرماندار محترم شهرستان کاشمر و اعضای شورای تامین شهرستان کاشمر از شرکت کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر

1401/1/11