حضورمدیریت زنجیره صالح کاشمردرجلسه هم اندیشی نخبگان حوزه فرهنگی علمی واقتصادی (1400/11/1)

حضورمدیریت زنجیره صالح کاشمر وهمکاران امروزجمعه 1400/11/1 درمحل سالن سروشهرستان کاشمردرجلسه هم اندیشی نخبگان حوزه فرهنگی علمی واقتصادی باحضورمعاون پارلمانی رئیس جمهورجناب اقای دکترحسینی وسایرمسئولین شهرستان
دراین جلسه جناب حاج اقای صالحی به عنوان نماینده تولیدکنندگان مطالبی راارائه فرمودندکه موردتشویق حضارقرارگرفتند